Tick Translations® regula mitjançant aquest avís l’ús del seu lloc web.

1. Identificació
La titular d’aquest lloc web és Tick Translations®, SL, amb domicili fiscal a C/ Bisbe Lorenzana, 31, entresòl – 17002 GIRONA (Espanya), amb NIF: B55091409, i que es dedica a la prestació de serveis de traducció i interpretació.
Aquest lloc web és de caràcter informatiu, obert i disponible per al públic en general, ja siguin particulars, empreses, clients o traductors.
L’accés al lloc web de Tick Translations® atribueix a qui el realitza la condició d’usuari, el qual accepta, des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, aquestes condicions.

2. Ús i continguts del lloc web
Queda prohibit l’ús del lloc web amb fins il·lícits o lesius contra Tick Translations® o qualsevol tercera persona.
La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització. Tick Translations® es reserva el dret de modificar-la en qualsevol moment, així com de restringir l’accés de manera temporal o permanent. Es prohibeix la reproducció, distribució o modificació dels continguts d’aquest lloc web, llevat que es tingui l’autorització dels seus titulars legítims.
No obstant això, pel seu compte i risc, la persona usuària podrà descarregar o realitzar còpia d’informació a la zona exclusivament assignada per a aquesta finalitat, amb identificació prèvia de la persona usuària i de la contrasenya. En cap cas això no significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat.
Sota cap circumstància Tick Translations® no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic en el lloc web des d’altres enllaços. Els continguts del portal, llevat que se n’indiqui expressament el contrari, no constitueixen oferta vinculant.
La durada de la prestació del servei del lloc web és de caràcter indefinit. Sens perjudici de l’anterior, Tick Translations® es reserva el dret d’interrompre’l en qualsevol moment i sense avís previ.

3.Responsabilitat
Tant la persona usuària com Tick Translations® adoptaran totes les mesures de seguretat necessàries amb la finalitat de no introduir qualsevol mena de codi contaminant o virus en el sistema. L’ús i la navegació del lloc web per part de la persona usuària s’efectuen a compte i risc propis. Tick Translations® estarà exempta de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis a la persona usuària i a terceres persones en relació amb:

  • El funcionament incorrecte del lloc web.
  • La falta d’adequació de la pàgina web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, resultats concrets o expectatives de les persones usuàries.
  • Presència de codis contaminants o virus que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de les persones usuàries.
  • Els danys que es puguin produir com a conseqüència de continguts de terceres persones que s’incloguin al lloc web.

 
4.Propietat intel·lectual
El portal de Tick Translations® està protegit per drets de propietat intel•lectual i industrial, dels quals Tick Translations® és titular i legítima llicenciatària.

5. Legislació aplicable i jurisdicció
Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. En cas que la persona usuària tingui el domicili fora d’Espanya, Tick Translations® i la persona usuària, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que pugui correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Girona.