Les disposicions següents tenen valor d’acord vinculant i exclusiu entre Tick Translations® (agència) i la persona contractant durant tota la relació comercial. Les eventuals condicions comercials generals addicionals o contradictòries de la persona contractant són vinculants per a l’agència només en el cas que les hagi acceptat explícitament per escrit.

1.Pressupost, firma del contracte i execució

En el moment en què la persona contractant ofereixi un encàrrec a l’agència, aquest ha de posar a la seva disposició totes les informacions que calguin per al compliment correcte d’aquest encàrrec. Aquestes informacions hauran de ser enviades de manera electrònica (correu electrònic, descàrrega de la xarxa). Els altres mètodes de transmissió no estableixen cap vinculació per a l’agència fora que aquesta en confirmi la recepció.

La persona contractant pot indicar possibles modificacions a les informacions enviades, encara que aquestes indicacions no són vinculants per a l’agència; el que és determinant és la naturalesa pràctica d’un text (en relació amb la seva àrea temàtica, longitud del text, grau de dificultat, etc.). Una vegada rebuda la informació completa per dur a terme l’encàrrec, l’agència farà un pressupost a partir d’aquesta informació, i el contractant haurà de confirmar-ne l’acceptació per escrit.

Els pressupostos tenen una vigència d’un (1) mes i no inclouen l’IVA. L’agència es reserva el dret de corregir en tot moment els errors en les seves ofertes, factures i comunicacions, per exemple, de caràcter tipogràfic o de càlcul, així com els resultats derivats de tals errors.
L’agència està expressament facultada per encarregar a terceres persones la realització de parts o de la totalitat de les prestacions. Si fes ús d’aquesta facultat, únicament serà responsable de la selecció curosa i de la supervisió de les persones encarregades per ella.

La relació de mandat existeix entre el contractant i l’agència. Els contactes de la persona contractant amb terceres persones encarregades de l’elaboració d’un encàrrec només poden tenir lloc amb el consentiment de l’agència. Les reclamacions contra terceres persones encarregades es poden cedir a la persona contractant.

L’agència no es fa responsable del contingut dels documents traduïts. Els punts de vista i opinions expressats queden sota l’única responsabilitat de la persona contractant. L’agència es reserva el dret d’admissió per a la traducció de documents el contingut dels quals no es consideri adequat o es consideri que vulnera la bona fe, la moral i l’ordre públic, així com de documents que puguin resultar il·lícits.

La persona contractant té la responsabilitat de lliurar documents clars, d’una qualitat lingüística acceptable i de fàcil llegibilitat tant pel que fa al contingut com al format.

L’agència no corregirà errors ni omissions del document original, encara que sempre intentarà comunicar-los a la persona contractant.

L’agència es compromet a fer tots els serveis oferts amb la màxima consciència i voluntat, garantint d’aquesta manera la màxima qualitat.

2.Drets d’ús de traduccions

Amb la notificació de l’encàrrec, la persona contractant assegura que li corresponen tots els drets de propietat intel•lectual i/o altres drets d’ús necessaris per al seu tractament. Amb la notificació de l’encàrrec, transmet a l’agència tots els drets requerits per traduir en l’amplitud que calgui. Si amb la traducció es conculquen els drets de terceres persones, la persona contractant eximeix en aquest moment l’agència de totes les possibles reclamacions de terceres persones, incloent les despeses judicials que es produeixin.

3.Confidencialitat

Les parts es comprometen a garantir la confidencialitat i a no comunicar de cap manera ni permetre l’accés de terceres persones a detalls de les seves relacions comercials. Això afecta especialment el contingut dels documents que s’han de traduir, els acords de preus i configuracions de tarifes, així com els procediments d’execució. La publicació d’aquestes informacions, per tant, només està permesa posat cas que la persona informant es trobi en la impossibilitat de complir alguna obligació legal o quan ja siguin de domini públic.

4.Condicions de lliurament

Els terminis de lliurament fixats no són vinculants ni formen part integrant del contracte. Es calculen a partir del moment en què es confirma l’encàrrec, però no comencen a comptar fins que la persona contractant no hagi disposat tots els detalls tècnics i dades complementàries. Només existeix, per tant, una obligatorietat en els terminis quan entre les parts s’hagi acordat un termini de lliurament a tall de termini fix de manera explícita, electrònica i per escrit. Un retard sense importància de l’agència no autoritza el contractant a rescindir el contracte. L’agència està expressament autoritzada a realitzar serveis parcials.

Si per part de la persona contractant es produeixen modificacions de l’encàrrec original, és a dir, s’afegeixen, ometen, actualitzen o modifiquen textos, gràfics etc., o si no proporciona tota la informació requerida que permeti la finalització dels treballs pressupostats, la data de lliurament acordada pot ser modificada. En cap cas l’agència no es responsabilitzarà de les demores i/o perjudicis de qualsevol tipus (inclosos els econòmics) ocasionats en aquestes circumstàncies.

5.Condicions de pagament

Els preus fixats per a un contracte de traducció són els preus que s’esmenten en la confirmació de comanda transmesa electrònicament. Tots els preus són preus nets. Les despeses addicionals que no afectin el procés de traducció s’especificaran a part en la factura. L’import de la factura es farà pagador sense descompte en el termini màxim de 30 dies de la data de factura. Si arribat aquest moment la persona contractant no hagués pagat, incorreria en demora sense necessitat d’avís de pagament. L’interès per demora serà l’aplicable de conformitat amb el que disposa la Llei 3/2004, de 29/12, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Els drets de garantia no autoritzen la persona contractant a retenir els pagaments acordats ni a ajustar els comptes.

Per a clients nous, es requereix el pagament d’un 50% de l’import total per avançat i el 50% restant en un termini de 30 dies després del lliurament de la comanda.

S’utilitzarà la transferència bancària com a forma de pagament i l’euro com a moneda. Les despeses bancàries aniran a càrrec de la persona contractant. Les despeses de lliurament dels documents traduïts, ocasionades per l’ús d’un altre mitjà que no sigui el correu electrònic, aniran a càrrec de la persona contractant.

6.Responsabilitat i indemnització per danys i perjudicis

L’agència es compromet a realitzar una obra de traducció sense vicis fora que s’hagués acordat expressament i per escrit algun estàndard diferent. En el cas de reclamacions per error de traducció o per demora en el seu lliurament, el contractant té el dret de reclamar, sempre que aquesta reclamació s’efectuï en el termini de 14 dies naturals a partir de la data de lliurament. Les reclamacions hauran de basar-se sempre en judicis i opinions demostrables i per escrit. No es tindran en consideració els errors insignificants. L’agència assumeix la responsabilitat enfront de totes les reclamacions del contractant amb motiu només de negligència greu o d’intencionalitat. Una reclamació per danys i perjudicis està limitada en la seva quantia als danys previsibles. La responsabilitat per negligència lleu procedeix només en cas de violació dels compromisos essencials del contracte i queda limitada en la seva quantia al doble del volum de l’encàrrec. Queda expressament exclosa qualsevol responsabilitat per danys a tercers. Queda exclosa la responsabilitat per errors deguts a una qualitat baixa, en especial per illegibilitat, textos manuscrits i textos incomplets o per lliuraments endarrerits del model o de parts d’aquest. No es pot assumir cap responsabilitat per danys originats per qualsevol mena de publicació – també per exposició – o per una difusió múltiple. Fins i tot en el cas que l’agència hagués autoritzat per escrit la finalitat de publicació o de difusió, o aquestes figuressin en la confirmació de comanda, el contractant assumeix com a risc propi l’ús posterior de les traduccions. L’agència no es responsabilitza de danys causats per força major i/o conflictes laborals. Després de la seva aparició, les dues parts tenen el dret de revocar el contracte. S’hauran de satisfer a l’agència les despeses i prestacions realitzades fins aquell moment. L’agència revisarà periòdicament el seu programari i els seus arxius per detectar la presència de virus. Per a això usarà llistes de virus d’un fabricant reconegut de programari antivirus que – si estan disponibles – no tinguin una antiguitat superior a un mes. Com a conseqüència de la diversitat dels virus i del seu desenvolupament permanent, queda, no obstant això, exclosa per principi tota responsabilitat per la seva transmissió i pels danys que puguin provocar. El contractant es compromet, per la seva part, a investigar definitivament totes les dades rebudes i enviades amb vista a detectar i evitar possibles infeccions. El perill de la transmissió de dades passa en el moment de l’enviament de les dades des de l’agència al contractant. L’agència no es responsabilitza de les interferències en la transmissió de dades l’origen de les quals no estigui en la pròpia agència. Els danys originats pel fet que algun tercer enviï sense autorització dades amb el remet i/o usant noms del contractant van a càrrec del contractant. Aquest es compromet a mantenir en secret les seves dades de remitent i d’accés i a donar a conèixer a l’agència tot seguit, qualsevol possible acte de pirateria informàtica d’algun tercer. L’agència ha de prendre les habituals precaucions pròpies d’un tracte comercial seriós per tal d’evitar qualsevol accés sense autorització a les dades del contractant per tercers (hackers). A conseqüència de la naturalesa dels mitjans electrònics, no pot, no obstant això, assumir-se cap garantia per als casos en els quals tercers aconsegueixin accedir a les dades esmentades. En la mesura del possible, el contractant extraurà dels textos a traduir qualsevol dada de caràcter personal. Si calgués incloure alguna dada de caràcter personal, segons es defineix a la llei orgànica 15/1999, l’agència actuaria en aquest cas exclusivament com a encarregada del tractament amb la finalitat exclusiva de realitzar la traducció, i així quedaria limitada per les obligacions i responsabilitats que disposa la legislació vigent relativa a la figura de l’encarregat de tractament.

7.Diversos

Si alguna part integrant d’aquestes condicions fos o resultés sense efecte, això no afectarà l’efectivitat de la resta. La disposició que no tingui validesa es considerarà reemplaçada per una altra de comú acord, que sigui la més apropiada per assolir el fi econòmic pretès, atenent als interessos en qüestió.