TICK TRANSLATIONS, S.L., té com a missió oferir serveis de traducció i interpretació de qualitat i que siguin un reflex fidel de les expectatives de cada client i parts interessades. Per assolir-ho la direcció declara i assumeix els principis següents:

  1. La Qualitat final dels serveis de TICK TRANSLATIONS, S.L., és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ i MILLORA CONTÍNUA que es duen a terme durant el cicle de prestació del servei. Les exigències contractuals, legals i les expectatives dels clients són el criteri per establir el patró de qualitat dels nostres productes i serveis.
  2. L’anàlisi del context intern i extern per definir l’estratègia de l’organització.
  3. El compliment de tota la legislació i normativa vigent, aplicable a totes les activitats que afectin la qualitat.
  4. És un factor determinant la comunicació interna i externa a tots nivells dels aspectes que afecten la gestió de la qualitat. S’assumeix el compromís d’establir els mecanismes necessaris per assegurar que aquesta comunicació sigui eficaç.
  5. La QUALITAT és una tasca comuna a totes les àrees de TICK TRANSLATIONS, S.L., per tant, cada àrea ha d’assumir que és alhora client i proveïdor dels altres departaments i persones de l’organització interna. Cada empleat de TICK TRANSLATIONS, S.L., és responsable de la qualitat en la seva feina. El responsable de qualitat ho és també d’impulsar la implantació de la política i els objectius establerts i coherents amb aquesta política, comprovant-ne l’execució amb auditories.
  6. L’aplicació d’aquesta política exigeix la integració activa de tot l’equip humà de TICK TRANSLATIONS, S.L. Per això, Gerència considera prioritàries la MOTIVACIÓ i la FORMACIÓ.