Condicions generals

Les disposicions següents tenen valor d’acord vinculant i exclusiu entre Tick Translations® (agència) i el contractant durant tota la relació comercial. Les eventuals condicions comercials generals addicionals o contradictòries del contractant són vinculants per a l’agència només en el cas que les hagi acceptat explícitament per escrit.

1. Pressupost, firma del contracte i execució

En el moment en què el contractant ofereixi un encàrrec a l’agència, aquest ha de posar a la seva disposició totes les informacions que calguin per al correcte compliment de l’encàrrec. Aquestes informacions s’hauran d’enviar electrònicament (correu electrònic, descàrrega de la xarxa). Els altres mètodes de transmissió no estableixen cap vinculació amb l’agència, llevat que aquesta en confirmi la recepció.

Els pressupostos tenen una vigència d’un (1) mes i inclouen la base imposable, l’IVA i el total. L’agència es reserva el dret a corregir en tot moment els errors en les seves ofertes, factures i comunicacions, per exemple de caràcter tipogràfic o de càlcul, així com els resultats derivats de tals errors.

El contractant pot indicar possibles modificacions a les informacions enviades, malgrat que aquestes indicacions no són vinculants per a l’agència; el que és determinant és la naturalesa pràctica del text (en relació amb l’àrea temàtica, la longitud, el grau de dificultat, etc.). Una vegada rebuda la informació completa per dur a terme l’encàrrec, l’agència elaborarà un pressupost a partir d’aquesta informació, i el contractant n’haurà de confirmar l’acceptació per escrit.

L’agència es reserva en tot moment el dret a corregir els errors a les seves ofertes, factures i comunicacions, per exemple, de caràcter tipogràfic o de càlcul, així com els resultats derivats d’aquests errors.

L’agència està facultada expressament per encarregar a tercers l’execució de parts o de la totalitat de les prestacions. Si fes ús d’aquesta facultat, únicament serà responsable de la selecció acurada i de la supervisió de les persones amb qui hagi contactat.

La relació de mandat existeix entre el contractant i l’agència. Els contactes del contractant amb els tercers encarregats de l’elaboració d’un encàrrec només poden tenir lloc amb el consentiment de l’agència. Les reclamacions contra tercers es poden cedir al contractant.

L’agència no es fa responsable del contingut dels documents traduïts. Els punts de vista i opinions expressats queden sota l’única responsabilitat del contractant. L’agència es reserva el dret d’admissió per a la traducció de documents amb un contingut que no consideri adequat o que consideri que vulnera la bona fe, la moral i l’ordre públic, i per a documents que poguessin resultar il·lícits.

El contractant té la responsabilitat de lliurar documents clars, d’una qualitat lingüística acceptable i de fàcil llegibilitat tant pel que fa al contingut com al format.

L’agència no corregirà ni errors ni omissions del document original, malgrat que sempre els intentarà comunicar al contractant.

L’agència es compromet a dur a terme tots els serveis oferts amb la màxima consciència i voluntat, garantint d’aquesta manera la màxima qualitat.

2. Drets d’ús de traduccions

Amb la notificació de l’encàrrec, el contractant assegura que a ell li corresponen tots els drets de propietat intel·lectual i/o altres drets d’ús necessaris per al seu tractament. Amb la notificació de l’encàrrec, transmet a l’agència tots els drets requerits per traduir en l’amplitud que calgui. Si amb la traducció es conculquessin els drets de tercers, el contractant eximeix ja en aquest moment l’agència de totes les possibles reclamacions de tercers, incloent les despeses judicials que es produeixin.

3. Confidencialitat

Les parts es comprometen a garantir la confidencialitat i a no comunicar de cap manera detalls de les seves relacions comercials ni permetre-hi l’accés de tercers. Això afecta especialment el contingut dels documents que s’han de traduir, els acords de preus i les configuracions de tarifes, així com els procediments d’execució. La publicació d’aquestes informacions, per tant, només està permesa en cas que l’informant es veiés en la impossibilitat de complir alguna obligació legal o quan ja siguin de domini públic.

4. Condicions de lliurament

Els terminis de lliurament fixats no són vinculants ni formen part integrant del contracte. Es calculen a partir del moment en què es confirma l’encàrrec, però no comencen a comptar fins que el contractant no hagi disposat tots els detalls tècnics i dades complementàries. Només existeix, per tant, una obligatorietat en els terminis quan entre les parts s’ha acordat un termini de lliurament a tall de termini fix de manera explícita, electrònica i per escrit. Un retard sense importància per part de l’agència no autoritza el contractant a rescindir el contracte. L’agència està autoritzada expressament a dur a terme serveis parcials.

Si per part del contractant es produeixen modificacions de l’encàrrec original, és a dir, s’afegeixen, s’ometen, s’actualitzen o es modifiquen textos, gràfics, etc., o si no proporciona tota la informació requerida que permeti la finalització dels treballs pressupostats, la data de lliurament acordada es pot modificar. En cap cas l’agència no es responsabilitzarà de les demores i/o els perjudicis de qualsevol tipus (incloent-hi els econòmics) ocasionats en aquestes circumstàncies.

5. Condicions de pagament

Els preus fixats són els preus que s’esmenten a la confirmació de comanda transmesa electrònicament. Tots els preus són preus nets. Les despeses addicionals que no afectin el procés de traducció, s’especificaran a part a la factura. L’import de la factura s’haurà de pagar sense descompte en el termini màxim de 30 dies a partir de la data de la factura. Si arribat aquest moment el contractant no hagués pagat, incorreria en demora sense necessitat d’avís de pagament. L’interès per demora serà l’aplicable de conformitat amb el que disposa la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials. Els drets de garantia no autoritzen el contractant a retenir els pagaments acordats ni a ajustar els comptes.

Per als clients nous, es requereix el pagament d’un 50 % de l’import total per avançat i el 50 % restant en un termini de 30 dies després del lliurament de la comanda.

S’utilitzarà la transferència bancària o la targeta de crèdit com a forma de pagament i l’euro com a moneda. Les despeses bancàries aniran a càrrec del contractant. Les despeses de lliurament dels documents traduïts, ocasionades per l’ús d’un altre mitjà que no sigui el correu electrònic, aniran a càrrec del contractant.

6. Responsabilitat i indemnització per danys i perjudicis

L’agència es compromet a dur a terme una obra de traducció sense vicis, a menys que s’hagi acordat expressament i per escrit algun estàndard diferent. En el cas de reclamacions per error de traducció o per demora en el lliurament, el contractant té el dret de reclamar, sempre que aquesta reclamació s’efectuï en el termini de 14 dies naturals a partir de la data de lliurament. Les reclamacions s’hauran de basar sempre en judicis i opinions demostrables i per escrit. No es tindran en consideració els errors insignificants. L’agència assumeix la responsabilitat enfront de totes les reclamacions del contractant només amb motiu de negligència greu o d’intencionalitat. Una reclamació per danys i perjudicis està limitada en la seva quantia als danys previsibles. La responsabilitat per negligència lleu només és procedent en cas de violació dels compromisos essencials del contracte i queda limitada en la seva quantia al doble del volum de l’encàrrec. Queda exclosa expressament qualsevol responsabilitat per danys a tercers. Queda exclosa la responsabilitat per errors deguts a una qualitat baixa, en especial per il·legibilitat, textos manuscrits i textos incomplets, o per lliuraments endarrerits del model o de parts d’aquest. No es pot assumir cap responsabilitat per danys originats per qualsevol mena de publicació (també per exposició) o per una difusió múltiple. Fins i tot en el cas que l’agència hagués autoritzat per escrit la finalitat de publicació o de difusió, o aquestes figuressin a la confirmació de comanda, el contractant assumeix com a risc propi l’ús posterior de les traduccions. L’agència no es responsabilitza de danys causats per força major i/o conflictes laborals. Després de la seva aparició, les dues parts tenen el dret de revocar el contracte. S’hauran de satisfer a l’agència les despeses i prestacions efectuades fins aquell moment. L’agència revisarà periòdicament el seu programari i els seus arxius per detectar la presència de virus. Per a això usarà llistes de virus d’un fabricant reconegut de programari antivirus que —si estan disponibles— no tinguin una antiguitat superior a un mes. Com a conseqüència de la diversitat dels virus i del seu desenvolupament permanent, queda, no obstant això, exclosa per principi tota responsabilitat per la seva transmissió i pels danys que puguin provocar. Per part seva, el contractant es compromet a investigar definitivament totes les dades rebudes i enviades per detectar i evitar possibles infeccions. El perill de la transmissió de dades s’esdevé en el moment de l’enviament de les dades des de l’agència al contractant. L’agència no es responsabilitza de les interferències a la transmissió de dades que no tinguin l’origen a la mateixa agència. Els danys originats pel fet que una tercera persona enviï sense autorització dades amb el remitent i/o utilitzant el nom del contractant aniran a càrrec del contractant. Aquest es compromet a mantenir en secret les seves dades de remitent i d’accés i a comunicar immediatament a l’agència qualsevol possible acte de pirateria informàtica de terceres persones. L’agència ha de prendre les precaucions habituals pròpies d’un tracte comercial seriós per tal d’evitar qualsevol accés sense autorització a les dades del contractant per part de terceres persones (hackers). A conseqüència de la naturalesa dels mitjans electrònics, no es pot, no obstant això, assumir cap garantia per als casos en què terceres persones aconsegueixin accedir a les dades esmentades. En la mesura que sigui possible, el contractant extraurà dels textos per traduir qualsevol dada de caràcter personal. Si calgués incloure-hi alguna dada de caràcter personal, segons es defineix a la Llei orgànica 15/1999, l’agència actuaria en aquest cas exclusivament com a encarregada del tractament amb la finalitat exclusiva de dur a terme la traducció, i així quedaria limitada per les obligacions i responsabilitats que disposa la legislació vigent relativa a la figura de l’encarregat de tractament.

7. Diversos

Si alguna part integrant d’aquestes condicions resultés sense efecte, això no afectarà l’efectivitat de la resta. La disposició que no tingui validesa es considerarà reemplaçada per una altra de comú acord, que sigui la més apropiada per assolir la finalitat econòmica pretesa, atenent els interessos en qüestió.