Política de qualitat

TICK TRANSLATIONS, SL té com a missió oferir serveis de traducció i d’interpretació de qualitat, i que siguin un fidel reflex de les expectatives de cada client i de les parts interessades. Per aconseguir-ho, la direcció declara i assumeix els següents principis:

  1. La qualitat final dels serveis de TICK TRANSLATIONS, SL és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ i MILLORA CONTÍNUA, que es duen a terme durant el cicle de prestació del servei. Les exigències contractuals i legals i les expectatives dels clients són el criteri per establir el patró de qualitat dels nostres productes i serveis.
  2. L’anàlisi del context intern i extern per definir l’estratègia de l’organització.
  3. El compliment de tota la legislació i normativa vigents, aplicable a totes les activitats que afecten la qualitat.
  4. La comunicació interna i externa, a tots els nivells, dels aspectes que afecten la gestió de la qualitat és un factor determinant. S’assumeix el compromís d’establir els mecanismes necessaris per assegurar que aquesta comunicació sigui eficaç.
  5. La QUALITAT és una tasca comuna a totes les àrees de TICK TRANSLATIONS, SL; per tant, cada àrea ha d’assumir que és, alhora, client i proveïdor de la resta de departaments i persones de l’organització interna. Cada empleat de TICK TRANSLATIONS, SL és responsable de la qualitat en el seu treball. El responsable de qualitat ho és també d’impulsar la implantació de la política i els objectius establerts i coherents amb aquesta política, comprovant la seva execució amb auditories.
  6. L’aplicació d’aquesta política exigeix la integració activa de tot l’equip humà de TICK TRANSLATIONS, SL. Per aquest motiu, Gerència considera prioritàries la MOTIVACIÓ i la FORMACIÓ.